Nescio in het secundair onderwijs: een vergelijkende kritische studie van 5 Zuid-Nederlandse handboeken

Paul Eyckens

 

DEEL I : STUDIE VAN DE SCHRIJVER: Inleiding

   
     
   

DEEL I : STUDIE VAN DE SCHRIJVER

A. Inleiding.

In dit deel wordt het leven en het schrijverschap van Nescio besproken. Op de biografie ga ik tamelijk uitvoerig in omdat die van groot belang is voor het begrijpen van Nescio's werk, zoals onder punt B wel zal blijken.

Punt C is onderverdeeld in drie delen.
Ik heb het allereerst noodzakelijk geoordeeld om wat dieper in te gaan op de vraag waar Nescio literair-historisch kan gesitueerd worden. In de handboeken worden immers geregeld pogingen gedaan om deze schrijver in één van de vele vakjes in de literatuurgeschiedenis onder te brengen en de verklaring voor het feit dat dit telkens weer mislukt, is in punt C.1 terug te vinden.
In het hoofdstukje over de ontstaansgeschiedenis van Nescio's oeuvre worden alle literaire voortbrengselen van Nescio (en dat is alles samen niet zo heel veel) op een rijtje gezet en tegelijkertijd kort met Nescio's biografische achtergrond in verband gebracht.
Het is dus vooral het verband tussen leven en werk dat daar aan bod komt, maar er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de stilistische en levensbeschouwelijke beïnvloeding van Nescio door andere schrijvers of gewoon door uitwendige omstandigheden (de tijdsgeest bijvoorbeeld).

Tenslotte zullen daar ook de moeilijkheden die Nescio telkens ondervond bij zijn pogingen om zijn werk uitgegeven te krijgen, belicht worden, wat dan tegelijkertijd als aanvulling op de waarderingsgeschiedenis kan gezien worden.

Ook voor de bespreking van de handboeken zal dit overzicht van de evolutie van Nescio's oeuvre zijn waarde nog bewijzen.

Het derde hoofdstuk van deel I behandelt de waarderingsgeschiedenis van Nescio. Daarover heb ik het reeds in de inleiding gehad en in punt C.3,a zal daar nog uitvoeriger op teruggekomen worden.

   
 
     
   

Inhoudstafel

   

Terug naar vorige pagina...

   

Volgende pagina